“กรมขนส่ง” ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถบรรทุกงดวิ่งรถเปล่า หวั่นเกิดอุบัติเหตุ

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและการวิ่งรถเปล่า ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565

นางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ส่งผลให้ช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษามีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2565 โดยมีการคาดการณ์ปริมาณการเดินทางของประชาชนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการเดินทางในช่วงเวลาปกติ ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ด้วยการหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและงดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า (รถเปล่า) เพื่อให้รถขนาดเล็กสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกคล่องตัว ลดปัญหาการจราจร ลดโอกาสเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง ทั้งนี้ ได้แจ้งขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทาง รถบรรทุกส่วนบุคคล รวมถึงองค์กรด้านการขนส่งสินค้า 14 แห่ง ประกอบด้วย สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย, สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย, สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย, สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน, สมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบัง ชลบุรี, สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก, สมาคมผู้ประกอบการรถเครน, สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้, สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งภาคตะวันออก และชมรมขนส่งสินค้าท่าเรือแหลมฉบัง โดยเชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และส่งมอบถนนที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงวันหยุดต่อเนื่องนี้
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่มีความจำเป็นต้องทำการขนส่งสินค้าในช่วงดังกล่าว อาทิ การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค การขนส่งน้ำมัน เป็นต้น ขอให้ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถบรรทุก รถลากจูง รถพ่วง ก่อนใช้งานทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความบกพร่องของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบ ผู้ประกอบการขนส่งที่มีการติดตั้งระบบ GPS ในรถของตนเองให้ติดตามการใช้ความเร็วของรถบรรทุกและแจ้งเตือนพนักงานขับรถเมื่อพบว่ามีการใช้ความเร็วเกินกำหนด ในส่วนของผู้ขับรถบรรทุก ขอให้ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ พักผ่อนอย่างเพียงพอเพื่อให้มีสภาพร่างกายพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ไม่ขับรถเกินชั่วโมงการทำงานที่กฎหมายกำหนด ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด ปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์ (0) ปฏิบัติตามกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงเส้นทางและช่วงเวลาที่มีการสัญจรเป็นจำนวนมาก ห้ามจอดพักรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางโดยเด็ดขาด เนื่องจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของรถบรรทุกในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 2565 ที่ผ่านมา ยังพบอุบัติเหตุที่เกิดจากการชนท้ายบริเวณไหล่ทาง ดังนั้น หากรถเกิดขัดข้องขณะทำการขนส่งทำให้มีความจำเป็นต้องจอดรถในช่องทางเดินรถหรือบริเวณไหล่ทาง ผู้ขับรถต้องวางเครื่องหมายเตือนรูปสามเหลี่ยมสะท้อนแสง, กรวยสะท้อนแสง หรือสัญญาณไฟกระพริบ ในระยะห่างจากรถไม่น้อยกว่า 50 เมตร ให้รถคันอื่นสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน และรีบดำเนินการแก้ไขเคลื่อนย้ายรถออกจากช่องทางเดินรถหรือไหล่ทางเพื่อความปลอดภัย รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

ที่มา : https://www.dlt.go.th/th/public-news/view.php?_did=3157

Menu