บริษัท อาร์ ที เอ็น โลจิสติคส์ ได้รับมาตรฐาน AEO

คุณกมลรัตน์ ชุมมานนท์ ผู้บริหาร บริษัท อาร์ ที เอ็น โลจิสติคส์ จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO ณ กรมศุลากร เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

AEO เป็นคำย่อมาจากคำว่า Authorized Economic Operator ซึ่งองค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) ได้ให้ความหมายว่า องค์กรหรือบริษัทที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้า โดยได้รับการรับรองจากศุลกากรของแต่ละประเทศว่าได้ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานของ WCO หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน

Menu