ไทยหนุน‘ASEAN CBTP’ ขนส่งข้ามแดน

ไทยหนุน‘ASEAN CBTP’ ขนส่งข้ามแดน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่
12 กุมภาพันธ์ 2562 ว่า ครม. มีมติให้ความเห็นชอบการให้สัตยาบันกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนโดยยานพาหนะทางถนน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Cross Border Transport of Passengers by Road Vehicles : ASEAN CBTP) พร้อมมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำสัตยาบันสารและดำเนินการยื่นต่อเลขาธิการอาเซียนต่อไป

ก่อนหน้านี้ที่ประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 23 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์ กระทรวงคมนาคม ได้ลงนามร่างกรอบความตกลง ASEAN CBTP
ไปแล้ว

สำหรับกรอบความตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้หลัง 30 วัน นับตั้งแต่ประเทศสมาชิกอาเซียนให้สัตยาบันครบ 3 ประเทศ มีสาระสำคัญ ได้แก่
1.การแลกเปลี่ยนสิทธิในการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดน โดยใช้ยานพาหนะทางถนน ทั้งในรูปแบบประจำทางและไม่ประจำทาง และต้องดำเนินการเฉพาะบนเส้นทางที่กำหนดเท่านั้น
2.ไม่นำมาใช้กับการขนส่งภายในประเทศ
3.กำหนดจำนวน (โควตา) การเดินรถโดยสารไม่ประจำทาง ไม่เกิน 500 คัน/ประเทศ
4.ให้มีการหารือร่วมกันเพื่อกำหนดเส้นทาง ความถี่ในการเดินรถ จุดขึ้น/ลงรถ จำนวนรถที่อนุญาต และข้อกำหนดทางเทคนิคเฉพาะของทางรถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะทำการเดินรถร่วมกัน และข้อตกลงอื่นๆ

ที่มา : https://www.naewna.com/business/395085