ถนน 4 เลน”ตาก-แม่สอด” บริเวณดอยรวกก่อสร้างเสร็จแล้ว ปีหน้าฉลุยตลอดสายรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ถนน 4 เลน”ตาก-แม่สอด” บริเวณดอยรวกก่อสร้างเสร็จแล้ว ปีหน้าฉลุยตลอดสายรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สายตาก-แม่สอด จังหวัดตากให้เป็น 4 ช่องจราจร ว่าขณะนี้โครงการก่อสร้างทางสายนี้ช่วงตอน 3 แล้วเสร็จ แล้ว ส่วนที่เหลือ ตอนที่ 4 มีความคืบหน้ากว่า 36%

สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สายตาก -แม่สอด ตอน 3 นั้นกรมแบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ตอน ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สาย ตาก – อ.แม่สอด ตอน 3 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 โดยได้ดำเนินการก่อสร้างระหว่าง กม. 49+266-73+891 ระยะทางรวมประมาณ 24.6 กม. ก่อสร้างเป็นทางพรมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจรไป-กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร และเพิ่มช่องจราจรด้านขาขึ้นไต่ลาดชัน (Climbing Lane) อีก 1 ช่องจราจร ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวกว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร แบ่งทิศทางจราจรด้วย Barrier Concrete ซึ่งเมื่อโครงการก่อสร้างช่วงดังกล่าวนี้แล้วเสร็จ จะทำให้ทางหลวง สาย ตาก – แม่สอด ระยะทางประมาณ 86 กม. เป็น 4 ช่องจราจร เกือบตลอดสาย

ยังเหลือเพียงโครงการก่อสร้างทางสาย ตาก – อ.แม่สอด ตอนที่ 4 ที่ตั้งอยู่ระหว่าง กม.22+814 – กม.49+266 ระยะทางประมาณ 26.45 กม. ซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562

ทั้งนี้โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 จะไปเชื่อมกับเส้นทางไปยังสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 เชื่อมต่อกับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออก-ตะวันตก East West Economic Corridor- EWEC และเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายใหม่ Western Economic Corridor-WEC ในฐานะที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นประตูหน้าด่านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economics Community – AEC ซึ่งเป็น Gateway ตะวันตก ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

นอกจากนี้ ทางหลวงสายดังกล่าวเป็นเส้นทางที่สวยงาม เป็นเส้นทางที่สามารถไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆของจังหวัดตากได้อีกเส้นทางหนึ่ง ซึ่งนอกจากเป็นการสนับสนุนทั้งการค้าการท่องเที่ยวแล้วและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือประชาชนสามารถเดินทางได้อย่าง สะดวก และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามกรมทางหลวงยังขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวให้ปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนำของกรมทางหลวงรวมทั้งปฎิบัติตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมคือ ขับช้า เปิดไฟหน้า และคาดเข็มขัด

ที่มา : https://www.prachachat.net/property/news-116996